Celá nabídka

Missa à 7, Cantiones, Requiem / Adam MICHNA Z OTRADOVIC (1600 - 1676)

Missa à 7, Cantiones, Requiem / Adam MICHNA Z OTRADOVIC (1600 - 1676)

...Právě dokonalá rytmická stavba, v sudých taktech trojdobý půdorys a v lichých taktech naopak dvoudobé členění, je pro Michnu tak typické. V tomto ohledu a v práci s barvou se Michna blíží deklamací a rytmikou svým předním italským vrstevníkům a má pro naši hudbu obdobný význam jako H. Schütz pro hudbu německou a C. Monteverdi pro italskou....

 

Cena: 299,00 Kč

Detaily položky
Hudba University Karlovy I. – Evropská hudba 14. století / Music of Charles University – I. European Music of the 14th Century (1200 - 1400)

Hudba University Karlovy I. – Evropská hudba 14. století / Music of Charles University – I. European Music of the 14th Century (1200 - 1400)

Je zcela nesporné, že středověké university sehrávaly významnou úlohu v rozvíjení vzdělanosti a kultury v nejširším slova smyslu. Když si pak navíc uvědomíme, že základním stupněm universitního školení byla fakulta vyučující sedmeru svobodných umění, mezi něž patřila také musica, rádi bychom z toho rovnou vyvodili, že universita byla mocným činitelem a nejvyšší zárukou rozvoje hudebního umění. 

Hudební nástroje byly rekonstruovány na základě ikonografických i písemných pramenů. Struny jsou střevové (harfa, fidula, rybebka, citola) nebo kovové (obdélníkový cimbál, cembalino). Smyčce jsou potaženy menším počtem žíní. Citola je trsána plektrem z ptačího pera. Klávesové nástroje (varhanní portativ, cembalino) jsou hrány jednou rukou. šalmajové nástroj (cornamusa, krumhorn používají dřevěné strojky. Užití nástrojů je zčásti závislá na odhadu jejich výskytu v okruhu pražské university. Tempo interpretovaných skladeb je na základě studia určeno naší představou o vzájemném vztahu pravidelné i nepravidelné metriky (tak důležité v hudbě vrcholného středověku) a snahou o napodobení reálných zvuků přírody i lidské činnosti (např. ptačí zpěv v 13, 14, 15, 16 nebo výkřiky trhovců ve 22).

Cena: 199,00 Kč

Detaily položky
Hudba University Karlovy - II. Česká hudba 14. a 15. století / Music of Charles University – II. Czech Music of 14th and 15th Centuries (1300 - 1550)

Hudba University Karlovy - II. Česká hudba 14. a 15. století / Music of Charles University – II. Czech Music of 14th and 15th Centuries (1300 - 1550)

Tato nahrávka navazuje na CD MK 0003 Hudba University Karlovy – I.
Hudba českého původu, která mohla být ve středověku spjata s pražskou universitou, obsahuje většinou skladby s duchovními texty. Avšak prvky milostných písní 14. století jsou na některých skladbách patrny.

Nahrávka chce vedle skladeb prokazatelných v okruhu pražské university přinést i hudbu, o níž se domníváme, že mohla být známá ve vzdělaném prostředí universitním a provozovaná v komunitách studentů, kleriků i laiků. Rádi bychom tím poukázali na různorodost hudební tvorby v českých zemích v době vrcholného středověku.
Proto volíme různé obměny skladeb, od pokusů o rekonstrukci původních tvarů až k pozdějším variantám. Využíváme různé kombinace zpěvních hlasů a hudebních nástrojů tak, jak se domníváme, že tato hudba mohla být ve své době
provozována. V použitém instrumentáři vycházíme z dobových dokumentů ikonografických i písemných.

Cena: 349,00 Kč

Detaily položky
Dechové kvintety (Kvintet Es dur,op.88/2, Kvintet e moll,op.88/1, Kvintet D dur,op.91/9) / Antonín REJCHA (1770 - 1836)

Dechové kvintety (Kvintet Es dur,op.88/2, Kvintet e moll,op.88/1, Kvintet D dur,op.91/9) / Antonín REJCHA (1770 - 1836)

Dechové kvintety  zaujmají v Rejchově  tvorbě  velmi významné místo a  on  sám  si na  nich tak velmi zakládal.  Vydal je ve čtyřech cyklech po  šesti kvintetech. První sada, opus 88., do  níž  náleží  i  dva  z  kvintetů  na  této nahrávce, byla provedena roku  1818 v Paříži s nesmírným  ohlasem, který také přispěl k Rejchově profesuře na  pařížské  konzervatoři.  Jde o  opravdu  výjimečná  díla, která  jsou  významnou kapitolou v historii komorní  hudby.

 

Cena: 349,00 Kč

Detaily položky
Komorní skladby pro dechové nástroje / Bohuslav MARTINŮ (1890 - 1959)

Komorní skladby pro dechové nástroje / Bohuslav MARTINŮ (1890 - 1959)

Sextet pro fétnu, hoboj, klarinet, dva fagoty a klavír(1929) nezapře skladatelovu pařížskou genezi. A to nejen neobvyklým obsazerním, ale i experimentálním charakterem.
V Sonátě pro flétnu a klavír (1945) se nechal skladatel inspirovat zpěvem ptáčka whipppoorwilla, jehož radostné trylkování prostupuje náladu finální rondové věty.
Sólový klarinet je v Sonatině pro klarinet a klavír (1956) prezentován v plné šíři svých virtuózně technických a barevných možností nástroje.
Čtyři madrigaly pro dechové trio (1938) dostaly svou definitivní podobu v Nizze.

 

Cena: 199,00 Kč

Detaily položky
Triové sonáty 1-3 ZWV 181 / Trio Sonatas 1-3 ZWV 181 / Jan Dismas ZELENKA (1679 - 1745)

Triové sonáty 1-3 ZWV 181 / Trio Sonatas 1-3 ZWV 181 / Jan Dismas ZELENKA (1679 - 1745)

Zelenkovy Triové sonáty ZWV 181 jsou pozoruhodným dílem a bezpochyby zcela právem ony zahájily rozsáhlou renesanci Zelenkova díla.

Mezi Zelenkovými instrumentálními díly zaujímá nejvýznamnější postavení 6 triových sonát ZWV 181 pro dva hoboje, fagot a basso continuo.Tyto sonáty, odpovídající dobovému typu čtyřvěté sonáty „da chiesa“, tvoří jeden z vrcholů Zelenkova kontrapunktického umění. Na rozdíl od tradičně pojímané sonáty posílil Zelenka úlohu fagotu, který z pouhého doprovodného nástroje povýšil na samostatný melodický hlas, kladoucí velké nároky na virtuozitu interpreta.

 

Jan Dismas Zelenka byl současníkem Bacha, Händla, Vivaldiho a dalších mistrů evropského hudebního baroka. Narozdíl od těchto skladatelů bylo však Zelenkovo jméno udržováno v dějinách hudby dlouhou dobu spíše tradicí než skutečným poznáním skladatelovy tvorby. Teprve v druhé polovině 20. století nastalo v širokém mezinárodním měřítku zno¬vuobjevování Zelenkova díla a jeho hodnocení. Na jeho základě můžeme dnes Zelenku srovnávat s předními skladateli jeho doby. 
Jan Dismas Zelenka se narodil r. 1679 jako syn varhaníka a učitele v Louňovicích pod Blaníkem. Studoval s největší pravděpodobností u je¬zuitů v pražském Klementinu. Poté působil ve službách hudebně vzděla¬ného hraběte Hartiga, který byl proslulý jako velký milovník nejnovější italské hudby. Někdy v letech 1710 - 1711 odešel Zelenka do Drážďan, kde zůstal (s výjimkou pobytů ve Vídni a v Praze) až do konce svého života. V Drážďanech - sídelním městě saského kurfiřta a polského krále Friedricha Augusta 1. - se právě v té době vytvářelo důležité kulturní stře¬disko, v němž hudba hrála významnou roli. Postupně se zde sešli skladatelé a hudebníci zvučných jmen jako byli např. J. D. Heinichen, G. Pisendel, A. Lotti, C. H. Graun, F. M. Veracini a J. A. Hasse. J. D. Zelenka od počátku usiloval prohloubit si své vzdělání cestou do Francie a Itálie. Při vyřizování své žádosti u saského dvora však nebyl příliš úspěšný. Jeho žádost byla zpočátku zamítnuta a teprve v letech 1716 - 1719 směl doprovázet korunního prince na cestě do Vídně a snad i do Itálie. Pobytu ve Vídni využil Zelenka ke studiu u císařského dvorního kapelníka a teoretika J. J. Fuxe. Po návratu do Drážďan sehrál Zelenka nezastupitelnou roli v oblasti katolické chrámové hudby. Přesto se mu nepodařilo za celou dobu svého drážďanského působení zaujmout také odpovídající postavení. Nastoupil jako kontrabasista v drážďanské dvorní kapele, a ačkoli dlouhá léta zastupoval nemocného kapelníka Heinichena, nepodařilo se mu po jeho smrti (r. 1729) získat oficiálně kapelnické místo. Na tento post byl r. 1733 jmenován v Itálii vyškolený renomovaný skladatel J. A. Hasse, který lépe vyhovoval vkusu drážďanského dvora. V r. 1723 navštívil Zelenka Prahu. Pražští jezuité si u něho objednali hudbu ke hře "Sub olea pacis et ralma virtutis" určené pro pražskou korunovaci císaře Karla VI. Skladatel sám kompozici před císařským dvorem dirigoval. Tato událost znamenala pro něho vrchol společenského uznání. V Drážďanech se však Zelenkovi nedostalo žádných zvláštních poct. Poslední desetiletí svého života strávil v ústraní. V té době vzniklo už jen několik děl, tato však patří k vrcholům skladatelovy tvorby. Jan Dismas Zelenka zemřel 23. prosince 1745. 
Zelenka byl autorem především chrámové hudby, což vyplývalo z jeho povinností zastupujícího kapelníka. Komponoval mše, rekviem, žalmy, Magnificat, hymny, antifony,litanie, Te Deum, lamentace, responsoria, Miserere, kantáty a oratoria pro Svatý týden aj. Oproti asi 150 chrámovým skladbám jsou světské skladby svým počtem jen nepatrným zlomkem tvorby. Tvoří jej několik vokálních děl a instrumentální skladby (5 Capriccií, Concerto, Hipocondrie, Ouverturo, Symphonie, triové sonáty). 
Mezi instrumentálními díly zaujímá nejvýznamnější postavení 6 trio¬vých sonát ZWV 181 pro dva hoboje (event. housle a hoboj), fagot a basso continuo. Tyto sonáty, odpovídající dobovému typu čtyřvěté sonáty "da chiesa", tvoří jeden z vrcholů Zelenkova kontrapunktického umění. Naroz¬díl od tradičně pojímané triové sonáty posílil Zelenka úlohu fagotu, který z pouhého doprovodného nástroje povýšil na samostatný melodický hlas, kladoucí velké nároky na virtuozitu interpreta (zvláště v sonátách č. 4 - 6). 

 Cena: 199,00 Kč

Detaily položky
Triové sonáty 4-6 ZWV 181 / Trios Sonatas 4-6 ZWV 181 / Jan Dismas ZELENKA (1679 - 1745)

Triové sonáty 4-6 ZWV 181 / Trios Sonatas 4-6 ZWV 181 / Jan Dismas ZELENKA (1679 - 1745)

Zelenkovy triové sonáty ZWV 181 pro dva hoboje (event. housle a hoboj), fagot a basso continuo jsou dílem velmi pozoruhodným a bezpochyby zcela právem právě ony zahájily rozsáhlou meziná¬rodní renezanci Zelenkova díla. Jejich novodobým objevitelem byl v padesátých letech našeho století Carnillo Schoenbaum, který je vy¬dal v edici Hortus Musicus (Barenreiter - Verlag) v letech 1954 - 1962. Poprvé nahrál tyto sonáty před více než dvaceti lety (v r. 1970) švýcar¬ský hobojista Heinz Hol1iger. Tato nahrávka, doplněná studií H. Hol¬ligera ,,(K)ein (Klein) - Meister des Barock", vzbudila v hudebním světě zaslouženou pozornost a vyvolala vlnu velkého zájmu o další Zelenkovu tvorbu. 
Triová sonáta pro dva melodické nástroje a basso continuo se stala centrální instrumentální formou v baroku. Vznikla počátkem 17. století a vykrystalizovala v díle A. Corelliho jako tzv. "sonata da chiesa" a "sonata da camera". Zelenka měl zajisté řadu možností po¬znat triové sonáty svých současníků. V době svého vídeňského po¬bytu a studia u J. J. Fuxe v letech 1716 - 1719 se seznámil také s triovými sonátami svého učitele. Tyto ho pravděpodobně zaujaly natolik, že čtyři z nich zařadil do své sbírky nazvané "Collectaneo¬rum musicorum libri quatuor", do níž si opisoval, nebo nechal opsat skladby některých autorů. 
Zelenkovy triové sonáty nejsou datovány (dříve byla v muzikologické literatuře uváděna leta 1715 - 1716), nyní je jejich vznik kladen až do let 1721 - 1722. Stejně jako Fuxovy sonáty take sonáty Zelenkovy jsou komponovány "con due bassi obligati". Tato praxe, v níž cem¬balo a basso hrají jednoduchý spodní hlas a violoncello s fagotem lehce figurovaný horní continuový hlas, byla již kolem r. 1700 poně¬kud zastaralá. To, že se Zelenka přidržel této praxe, lze snad vysvětlit právě vlivem Fuxovým. Zelenka však dovedl tuto kompoziční tech-niku ještě dále. Fagotu připsal vysoce virtuózní sólové partie a osa¬mostatnil nebo kombinoval basové hlasy ve smyslu koncertantního sóla a tutti (zvl. v sonátách 4 - 6). Vznikly tak de facto kompozice pro tři melodické hlasy a basso continuo, které můžeme zařadit pod pojem triové sonáty jen velmi rámcově. Úlohu fagotu zdůraznil sám Zelenka originálním titulem: "Sonate a due Hautbois et Basson con due bassi obligati", kde výslovně zdůraznil význam fagotu (bas¬son) vedle dvou hobojů. Samotný titul je pro barokní kompozici nety¬pický. Skladatelé v té době označovali své kompozice většinou jen obecně „a 2" (pro dva melodické nástroje), které mohly být obsazeny podle podmínek ansámblu nebo podle vkusu interpretů a posluchačů (hoboje, flétny, housle). 
S výjimkou sonáty č. 5 odpovídají Zelenkovy sonáty svou formou typu sonata da chiesa. Jsou čtyřvěté. "Na počátku stojí vážná, pomalá veta v 4/4 taktu s tečkovaným rytmem, na ni navazuje rozšířena rychlá fugovaná věta stejně tak v 4/4 taktu a na třetím místě následuje po-měrně rychlá, výrazná věta v třídobém metru, často akcentovaná sledy disonantních průtahů plných napětí a jejich rozvedením. Konečně na posledním místě je živa vzletná homofonní taneční věta ve dvou- nebo třídobém taktu, často s výrazným hlavním tématem a naznačenou ron¬dovou formou" (W. S. Newman). Od takto koncipovaných sonát se vý¬razně odlišuje sonáta č. 5, která je třívětá a stylisticky odpovídá typu italského concerta grossa s charakteristickým střídáním tutti a sóla. 
Pro Zelenkovy sonáty je příznačná častá chromatika, rychlý har¬monický rytmus, disonance, skoky v melodické linii (často ve fagotu) a typické mollové tóniny. Svou hloubkou výrazu a kontrapunktickým mistrovstvím patří bezesporu nejen k tomu nejlepšímu, co Zelenka za svůj život zkomponoval, ale i k nejlepším skladbám svého druhu, do¬chovaným z období vrcholného baroka. 

Cena: 199,00 Kč

Detaily položky
Triové sonáty ZWV 181/1-6 / Trio Sonatas ZWV 181/1-6 / Jan Dismas ZELENKA (1679 - 1745)

Triové sonáty ZWV 181/1-6 / Trio Sonatas ZWV 181/1-6 / Jan Dismas ZELENKA (1679 - 1745)

Podrobnosti viz MK 0008 (1-3), MK 0009 (4-6) 

Total time 105:55

Cena: 349,00 Kč

Detaily položky
Hudba University Karlovy / Music of Charles University (1300 - 1450)

Hudba University Karlovy / Music of Charles University (1300 - 1450)

2 CD, viz MK0003, MK0005

 

Cena: 499,00 Kč

Detaily položky
České tance, Vltava / Czech Dances, Vltava / Bedřich SMETANA (1824 - 1884)

České tance, Vltava / Czech Dances, Vltava / Bedřich SMETANA (1824 - 1884)

Nově pojatá interpretace Smetanova klavírního cyklu, která se snaží vycházet z původního autorova záměru. Doplněno čtyřručním provedením původní Smetanovy klavírní úpravy Vltavy.

Cena: 199,00 Kč

Detaily položky
Další stránka výběru